Obchodní právo

Zajišťujeme pro naše klienty poradenství při procesu zakládání, statusových změn, přeměn a likvidací obchodních společností a družstev v souladu se zákonem o obchodních korporacích a dalšími souvisejícími zákony. Ve spolupráci s klientem připravíme všechny potřebné dokumenty a jménem klienta podáme návrh na zápis (resp. výmaz) do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Pro již fungující korporace nabízíme revizi všech listin (společenská smlouva, stanovy) i smluv (smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu) v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

Sepisujeme všechny typy smluvních dokumentů dle přání a potřeb klienta (např.: smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o dílo, apod.). Na požádání klienta prostudujeme smlouvu druhé strany a zpracujeme případné připomínky a doplnění ve prospěch klienta.

Pro naše klienty provádíme i právní pomoc v oblasti práva cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky, šeky). V případě směnek a šeků připravíme návrh na vydání směnečného/šekového rozkazu a budeme klienta zastupovat před soudem v řízení o směnce nebo šeku.

Dále poskytujeme právní služby i v oblasti koncernového práva a práva hospodářské soutěže.