Informace pro dlužníky

Tato stránka je určena výhradně pro dlužníky, kterým byl JUDr. Jan Langmeier nově ustanoven insolvenčním správcem.

Seznam insolvenčních řízení a provozoven insolvenčního správce je uveden zde

V souladu s ustanovením § 210 insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádáme o součinnost, spočívající v poskytnutí následujících informací:

  • Vaše kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu
  • Přehled veškerého Vašeho majetku, zejména pak nemovitostí, motorových vozidel, pohledávek, cenných papírů (akcií, směnek, apod.) a jiných cenností, jako jsou např. drahé kovy, umělecké předměty apod.
  • Přehled o účtech a vkladních knížkách, včetně informací u jakých peněžních ústavů je máte zřízeny a informací o aktuálních zůstatcích na nich
  • Informace, o Vašem zaměstnání. Nejste-li zaměstnán, sdělte způsob Vaší obživy.
  • Uveďte, zda máte nějaké věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska. V kladném případě sdělte co nejpřesnější specifikaci takových věřitelů.
  • Pokud nejste právnickou osobou, uveďte, jaké jsou Vaše náklady na bydlení, rodinný stav a zda máte vyživovací povinnost, případně zda osoba, ke které máte vyživovací povinnost s Vámi bydlí.
  • Jste-li právnická osoba, či podnikatel, zašlete na adresu sídla insolvenčního správce kompletní účetnictví společnosti včetně záznamu o stavu pokladny, seznamu aktuálně uzavřených smluv a seznamu pohledávek. Dále insolvenčnímu správci poskytněte střednědobý výhled Vaší podnikatelské činnosti.

Požadované informace a případnou připojenou dokumentaci zašlete, prosím, do datové schránky insolvenčního správce, emailem nebo poštou na adresu sídla insolvenčního správce.

Pokud se výše požadované informace a podklady shodují s informacemi, které jste uvedl a s podklady, které jste přiložil k Vašemu návrhu na povolení oddlužení (zejména z důvodu jejich aktuálnosti), potvrďte, prosím, pouze jejich správnost a aktuálnost.

V souladu s ustanovením § 188 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 210 insolvenčního zákona Vás tímto vyzýváme, abyste se vyjádřil ke všem podaným přihláškám pohledávek Vašich věřitelů, které budou zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Zejména Vás žádáme o vyjádření, zda věřiteli uplatněné pohledávky uznáváte (či nikoliv), v jakém rozsahu a proč.

Je-li to objektivně možné, doložte ke všem Vašim odpovědím na výše uvedené dotazy kopie relevantní dokumentace (např. smlouvy, výpisy z účtů, apod.)